Stadgar

Övrigt/test.gif
MAF stadgar.pdf

Stadgar för Movex Användarförening antagna 1999-05-04. Reviderade 2008-04-22.

  

Stadgar för Movex Användarförening

§ 1     Namn

Föreningens namn är MOVEX ANVÄNDARFÖRENING (MAF).

§ 2     Medlemskap

Medlemskap i MAF erbjuds juridisk person som använder Movex-produkten.

§ 3     MAF:s uppgift

MAF har till syfte att verka för Movex-produktens utveckling i linje med medlemsföretagens önskemål. Vidare skall MAF verka för ömsesidigt utbyte av erfarenheter mellan medlemsföretagen.

§ 4     MAF:s räkenskapsår

MAF:s verksamhetsår omfattar 1 januari - 31 december.

§ 5     MAF:s förvaltning

MAF:s förvaltning skall vara uppdelad i ett bolag, SERVICEMAF AB, och en föreningsdel MOVEX ANVÄNDARFÖRENING.

Medlemmarna beslutar genom årsmötet både om MOVEX ANVÄNDARFÖRENING och SERVICEMAF AB. Bolagsstyrelsen för SERVICEMAF AB består av vid årsmötet vald föreningsstyrelse. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för MAF:s och bolagets förvaltning.

Styrelsen utser inom sig de personer som skall teckna MAF och bolaget. Avtal utanför beslutad verksamhetsplan mellan MAF respektive SERVICEMAF AB och uppdragstagare, företag och andra föreningar skall alltid beslutas av styrelsen och protokollföras.

§ 6     Avgifter

Årsavgift och serviceavgift skall fastställas av årsmötet för nästkommande verksamhetsår.

Medlems- och serviceavgifter utdebiteras för innevarande verksamhetsår under första kvartalet.

Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen senast till den siste oktober(gäller fr. o. m. 2009 och därefter) anmäla sitt utträde för kommande verksamhetsår annars räknas medlemskapet att gälla för ytterligare ett verksamhetsår. Medlem är förpliktigad att erlägga medlems- och serviceavgift för nästkommande verksamhetsår om utträde inte meddelats skriftligen enligt ovan.

Medlemsföretag med oreglerade avgifter äger ej rätt att delta på årsmötet.

§ 7     Styrelse

MAF:s angelägenheter administreras av en styrelse. Styrelsen skall bestå av 6 ledamöter som väljs av årsmötet samt 1 ledamot som utses av leverantören av Movex-produkten.

Ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Ordföranden väljs direkt av årsmötet för en tid av ett år.

SERVICEMAF:s VD är adjungerad medlem i styrelsen. Styrelsen har rätt att adjungera medlemmar till styrelsen. Dessa saknar rösträtt. Movex-produktens leverantör har dessutomrätt att utse ytterligare två adjungerade ledamöter i styrelsen. Dessa saknar rösträtt.

Anställda inom MAF är ej valbara till styrelseuppdrag. Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassör. Geografisk spridning inom styrelsens ledamöter bör eftersträvas.

Styrelsen är beslutsmässig när en majoritet av styrelsens ordinarie medlemmar är närvarande. Styrelsemöte inställes när förutsättningarna ovan ej är uppfyllda.

§ 8     Revision

MAF skall ha två ordinarie revisorer som väljs av årsmötet för en tid om två år samt en revisorssuppleant. Ordinarie revisorer skall avgå växelvis. Dessutom skall årsmötet välja revisor och revisorssuppleant till SERVICEMAF AB för kommande fyra år.

§ 9     Valberedning

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Dessa väljs av årsmötet för en tid av ett år. Valberedningens förslag skall presenteras tillsammans med kallelsen till årsmötet.

§ 10   Årsmöte

Årsmötet hålls varje år senast 6 månader efter räkenskapsårets slut.

Kallelse skall utsändas senast 30 dagar före mötet. Kallelsen skall innehålla för årsmötet erforderliga handlingar.

Dagordningen vid årsmötet skall ha följande innehåll:

§ 1     Mötets öppnande

§ 2     Val av ordförande för årsmötet

§ 3     Val av övriga funktionärer för årsmötet 
         - Sekreterare 
         - Två justeringsmän som tillsammans med ordföranden skall
           justera årsmötesprotokollet 
         - Två rösträknare

§ 4     Godkännande av årsmötets behöriga utlysande

§ 5     Godkännande av dagordningen

§ 6     Lämnande av styrelsens verksamhetsberättelse

§ 7     Lämnande av styrelsens ekonomiska verksamhetsberättelse

§ 8     Lämnande av revisorernas verksamhetsberättelse

§ 9     Besluta om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10   Besluta om förfarande med överskott/underskott i förvaltningen

§ 11   Godkännande av budget och verksamhetsplan

§ 12   Fastställande av årsavgift/serviceavgift

§ 13   Val av ordförande för kommande verksamhetsår

§ 14   Val av ledamöter på två år

§ 15   Val av revisorer för MOVEX ANVÄNDARFÖRENING och SERVICEMAF

§ 16   Val av revisorssuppleant för MOVEX ANVÄNDARFÖRENING och SERVICEMAF

§ 17   Val av valberedning på 1 år

§ 18   Presentation av medlemsföretagens inlämnade förslag

§ 19   Presentation av styrelsens inlämnade förslag

§ 20   Övriga frågor

§ 21   Mötets avslutande

Medlemmar kan senast 90 dagar före årsmötet inkomma till styrelsen med förslag som skall tas upp under § 18. Förslag som skall behandlas av årsmötet under § 18 med styrelsens utlåtande och § 19 skall vara med i kallelsen till årsmötet. Den medlem som väckt förslag skall vara föredragande. Styrelsen utser sin föredragande som skall lämna styrelsens rekommendation beträffande uppkommet förslag. Ordföranden för årsmötet får inte påverka årsmötet utan skall endast leda årsmötet och se till att MAF:s stadgar efterlevs.

§ 11   Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas om minst 25 % av MAF:s medlemsföretag skriftligen till styrelsen anmodar därom eller när styrelsen finner lämpligt.

§ 12   Röstning och val

Varje medlemsföretag har en röst. Vid röstning gäller enkel majoritet i alla frågor utom beträffande stadgeändring och MAF:s upphävande som kräver 2/3-dels majoritet.

§ 13   Stadgar

Stadgeändring kan göras efter beslut på årsmöte. Förändringen träder i kraft för det verksamhetsår som följer efter det verksamhetsår som beslutet fattats på.

§ 14   Upphörande

Beslut om MAF:s upphörande kan endast fattas av medlemsföretagen på två på varandra följande årsmöten. Vid MAF:s upphörande skall befintliga tillgångar och skulder disponeras i enlighet med årsmötets beslut.

 

     

På gång i Sverige

  • Webinar: Tips och Tricks- tekniska nyheter
    2019-12-16
    Läs mer här