Historik

1988 arrangerades det första användarmötet med ett 40-tal av Intentias kunder, där de diskuterade värdet av en användarförening. Arbetet initierades av kunderna/medlemmarna med ett aktivt stöd från Intentia och 1989 bildades Movex Användarförening, MAF.

Tidigt låg fokus på att definiera behovet av bättre funktionalitet i Movexprodukten. MAF fick sig tilldelat 2000 utvecklingstimmar av Intentias utvecklingsavdelning som de ”fritt” kunde utnyttja efter medlemmarnas önskemål. Detta innebar att MAF hade en betydande påverkan på den totala utvecklingen.

I mitten av 90-talet inledde MAF och Intentia strategiska diskussioner om en tydligare rollfördelning sinsemellan. De fann att MAF skulle göra bäst nytta för medlemmarna om föreningen stod på egna ben och kunde driva sina önskemål mot Intentia på ett offensivt och affärsmässigt sätt.

Det gav en fruktbar spänst mellan MAF och Intentia. Omfördelningen innebar att Intentia stod för utveckling, marknadsföring och kringtjänster, medan MAF fokuserade på att medlemmarna skulle erhålla största nyttoeffekt av sina investeringar i Movexprodukten.

1997 anställde MAF en verksamhetsansvarig på heltid för att bättre kunna tillvarata medlemföretagens intressen. Samtidigt utarbetades en verksamhetsplan som bland annat innehöll starten av de första kompetensgrupperna och även beslutet om att driva temadagar. Kompetensgrupper och temadagar utgör fortfarande en bas i verksamheten och grundtankarna bakom dem återfinns i verksamhetsplanen.

Från och med 2005 har MAF en ny ledning med säte i Malmö. Föreningen fortsätter sitt arbete med oförändrad inriktning även sedan Intentia blivit uppköpt av Lawson och ändrat namn till Lawson Software.

Under 2008 medverkade MAF till bildandet av GAM3 (Global Association of M3 User Groups). GAM3 är en organisation som samlar alla nationella användargrupper inom Movex/M3 området. GAM3 utvecklades snabbt till att bli en mycket viktig del i kommunikationen med Lawsons högsta ledning.

Den partnerstrategi som Lawson genomfört medför att MAF:s medlemmar har konsulter från bland andra Lawson Partners, en förändring som MAF önskat och påverkat. Detta innebar att MAF kallade till det första organiserade mötet med "MAF Partners" hösten 2009 och följdes upp med ytterligare ett sommaren 2010. En arbetsgrupp bildades för vidare samarbete.

     

På gång i Sverige

  • Webinar: Tips och Tricks- tekniska nyheter
    2019-12-16
    Läs mer här