Nätverksgrupper


MAF:s huvudmål är att öka medlemmarnas nytta av sina Movexinvesteringar genom att verka för erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna och samtidigt påverka Infors produktutveckling.

Nätverk kan byggas på olika sätt:

Kompetensgrupperna är forum för personer med gemenmsamma intressen, t ex ekonomi, för erfarenhetsutbyte i syfte att lära av varandra. Vanligtvis träffas en grupp 3-4 gånger per år och mötena hålls företrädelsevis på medlemsföretagen. Allt i syfte att komma så när verkligeheten som möjligt.

Lokala användargrupper är en georgafiskt begränsad grupp där huvudsyftet är att bygga goda relationer och skapa kontakter som kan utnyttjas på det lokala planet. Ämnen för mötena kan variera och avgörs från gång till gång. För att vara framgångsrik krävs en lokal coach som med MAF-ledningens stöd håller igång nätverket.

 

     

På gång i Sverige

  • Webinar: Tips och Tricks- tekniska nyheter
    2019-12-16
    Läs mer här